S unikey dng công c ca down UniKey : T menu unikey truy cp nhanh, chn Công c (hoc dùng t hp phím tt Ctrl Shift F6) m ca s công c ca UniKey.
Các bc thc hin: ánh du và copy vn bn down cn chuyn vào clipboard (ctrlc).UniKey.0 RC2, 32 bit, ZIP file : Build 091101 (608 KB).Mc: Tùy chn H thng: Bt hi thoi này khi khi ng: Nu chn thì khi chy UniKey s hin th bng iu khin chính.Unikey.3 RC3 64bit, file Zip: Build 180702 (450 KB).Sa li unicode t hp trên unikey IE11.Khi ng cùng Windows: UniKey s t ng chy khi Windows unikey khi.Mt s tùy chn trên bng iu khin chính ca UniKey.Ví d: Nu Cho phép gõ t do bn có th gõ: deder c ch, còn nu không cho phép thì ko th gõ nh.Website này cng liên tc c giám sát và bo v nhiu lp m bo mi thông tin và file cài t, các gói download trên máy ch không b tn công, chnh sa, gn thêm mã c cho nhng mc ích.Ng dng chy gn nh, phù hp vi mi cu hình máy tính.Tt c các phiên bn Windows 32 bit: Windows 9x/ME, Windows NT/2000/XP.Ã test th và thy, unikey.3 hoàn toàn có th chy trn tru trên Windows 10!Hay thm chí c các ng dng.Phm Kim Long là cu sinh viên lp Tin A - K36 (1991-1996) - i hc Bách Khoa Hà Ni - Vit unikey Nam.Tcvn3 (ABC BK HCM1, BK HCM2, Vietware-X, Vietware-F. Nhng tính nng chính ca phn mm UniKey.
Unikey là ng dng gõ ting Vit hoàn toàn min phí và không có qung cáo.
Unikey là chy nhanh và có tính n nh cao, tng thích vi rt nhiu phn mm h tr Unicode.
H twinstar manual tr Windows teclado 7, 8,.1 64-bit UniKey.0 RC2 UniKey.0 RC2 32 bit, ZIP file: Build 091101 (608 KB).Dán vn bn tr li (ctrlv) Download Unikey.2 manual RC4 mi twinstar nht cho down windows T khóa tìm kim Google: Download s dng UniKey.0 RC2 B gõ ting Vit tt nht cho Windows, tai unikey.0, unikey.0 rc2, download unikey.0, unikey.0 rc1.Gõ ting Vit có du trên máy tính bn ch.UniKey là chng trình gõ ting Vit min phí, gn nh, d dùng và chy trong tt c các môi trng Windows (k c 32 hay 64-bit).Unikey.3 RC1 64bit, file Zip: Build 180623 (490 KB).Ti phn mm gõ ting Vit UniKey hoàn toàn min phí, vi dung lng gn nh, s dng n gin, không cn cài t - UniKey.3 tr thành mt trong nhng phn mm không th thiu i vi ngi unikey dùng máy tính, giúp ích rt nhiu trong. Bên cnh ó, li thiu th vin msvcr120.DLL khi chy trên Windows 8 cùng nhiu vn nh phím tt chuyn ch gõ cha n nh, sai ch hoa ch thng trong các ng dng Modern cng ã c khc phc.M rng trên bng cu hình và ánh down unikey 4.0 rc1 du vào các mc mình mun chn.
Cách s dng Unikey.0.
Unikey.2 RC4 s n.